Dr. Rasheda Akhtar Professor, Department of Anthropology

Contact Form

Dr. Rasheda Akhtar
Professor
Department of Anthropology
Jahangirnagar University, Savar, Dhaka, Bangladesh
Email: rashedaakhtar@juniv.edu